•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
कुंवरपुरा 000
Green Zone
बरौदियाकलां 20020
Green Zone
बांदरीकरोली 000
Green Zone
अन्डेला 000
Green Zone
मालथौन 000
Green Zone
दुगाहाकलां 000
Green Zone
खटोरा 505
Green Zone
झोलसी 000
Green Zone
मूडरी पिठोरिया 000
Green Zone
सेवन303
Green Zone
डबडेरा505
Green Zone
पथरियावामन12012
Green Zone
मडावनगौरी 202
Green Zone
रजवांस 303
Green Zone
मान्दरी 000
Green Zone
पालीरैयतवारी505
Green Zone
पहरगुवां 000
Green Zone
बनखिरिया 39039
Green Zone
कोलुआ 303
Green Zone
सोगोनी 000
Green Zone
मडैयार्मांी18018
Green Zone
आसोली 000
Green Zone
उमरई 808
Green Zone
चन्द्भापुर404
Green Zone
गीधा 505
Green Zone
परसोन 000
Green Zone
ललोई 11011
Green Zone
पिठौरिया 000
Green Zone
नाउढाना 000
Green Zone
अटार्कनेलगढ़ 000
Green Zone
झीकनी 000
Green Zone
पिथौली000
Green Zone
बिदवास 000
Green Zone
समसपुर 13013
Green Zone
बीकोरकलां 303
Green Zone
अटा -टीला000
Green Zone
सीपुरखास 303
Green Zone
हरदौट 909
Green Zone
पथरियाचिटाई 12012
Green Zone
बंगेला 29029
Green Zone
गोदूविजयपुरा 000
Green Zone
हडली 202
Green Zone
दरी 404
Green Zone
पातीखेड़ा 34034
Green Zone
बम्होरीहुड्डा 202
Green Zone
ढाबरी 909
Green Zone
उजनेट 25025
Green Zone
हडुआ 404
Green Zone
आगासिर्स000
Green Zone
रैडोनमालगुजारी 13013
Green Zone
बमनोरा 505
Green Zone
रोंड़ा22022
Green Zone
रजौआ 000
Green Zone
खिरियाकलां 202
Green Zone
श्ैलैयां 101
Green Zone
इटवा 000
Green Zone
बीजरी909
Green Zone
मडावनपायक202
Green Zone
बेसरा 000
Green Zone
बिसराहा 202
Green Zone
हिरनछिपा 000
Green Zone
सेमरालोधी 404
Green Zone
Total3520352Total