•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
गोहर 303
Green Zone
पीपरखेड़ी 11011
Green Zone
देवल15015
Green Zone
गढौली707
Green Zone
किर्रावदा11011
Green Zone
शनगढ़13013
Green Zone
बेधई202
Green Zone
कंजिया 18018
Green Zone
गढ़ा 38038
Green Zone
गिरोल404
Green Zone
बेलई 27027
Green Zone
बेरखेरीटाडा 37037
Green Zone
लखाहर 505
Green Zone
हींगटी 404
Green Zone
हडकलखाती 707
Green Zone
हिन्नाोद 808
Green Zone
महादेवखेड़ी39039
Green Zone
चमारी 404
Green Zone
बुखारा45045
Green Zone
धंसरा 11011
Green Zone
बिहरना 505
Green Zone
कनखर 606
Green Zone
ढुरूआ101
Green Zone
कोंरजा 505
Green Zone
रामपुर 20020
Green Zone
सतौरिया 50050
Green Zone
खजुरिया 202
Green Zone
पडरिया 15015
Green Zone
निवोदा 101
Green Zone
देहरी 57057
Green Zone
हांसलखेड़ी404
Green Zone
मोहासा 14014
Green Zone
पार 909
Green Zone
बरोदिया 15015
Green Zone
लहरावदा 101
Green Zone
ढांड 17017
Green Zone
लहटवास 606
Green Zone
हरदौट 808
Green Zone
रामसागर 909
Green Zone
सरगोली303
Green Zone
मुडियादेहरा 11011
Green Zone
धनोरा 202
Green Zone
ढिमरोली 404
Green Zone
बेसरा कसोई808
Green Zone
पुरैना11011
Green Zone
हडकलजैन 000
Green Zone
ऐरन505
Green Zone
आगासौद 11011
Green Zone
नौगांव 101
Green Zone
सिरचौंपी 505
Green Zone
सेमरखेड़ी 808
Green Zone
सनाई 404
Green Zone
करोंदा 000
Green Zone
पिपरासर 202
Green Zone
छायनकाछी 707
Green Zone
बरौदियाघाट303
Green Zone
किर्रोद12012
Green Zone
बामोरा 808
Green Zone
बिल्धौ 202
Green Zone
जोध000
Green Zone
बरदौरा10010
Green Zone
बिन्धई 404
Green Zone
गुरयाना 25025
Green Zone
गुलौआ 21021
Green Zone
Total7210721Total