•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
महेदर 101
Green Zone
नादन शिवाप्रसाद000
Green Zone
जरियारी505
Green Zone
पिपराकला 20020
Green Zone
गोबरी 909
Green Zone
बिहराकला000
Green Zone
रोहनिया खुर्द 000
Green Zone
डेल्हा 12012
Green Zone
बदेरा 000
Green Zone
घुनवारा202
Green Zone
पकरिया 606
Green Zone
इटहरा 21021
Green Zone
करतहा 202
Green Zone
उमरी र्र्ंिंरी 101
Green Zone
कल्याणपुर000
Green Zone
जुड़वानी 10010
Green Zone
भमरहा000
Green Zone
करइया बिजुरिया000
Green Zone
कुसेडी 101
Green Zone
देवरी 000
Green Zone
धरमपुरा 000
Green Zone
धनवाही कला 303
Green Zone
बरही202
Green Zone
हिनौता कला 000
Green Zone
बुढेरुआ000
Green Zone
गोरइया101
Green Zone
दुबेही 000
Green Zone
करइया देवरी 000
Green Zone
रिवारा 101
Green Zone
जमताल 202
Green Zone
मनटोलवा 101
Green Zone
अमदरा101
Green Zone
सुहौला 000
Green Zone
कुड़वा 000
Green Zone
गूगडी000
Green Zone
खेरवाकला 101
Green Zone
मगरौरा 101
Green Zone
भेडा303
Green Zone
नौगवा 000
Green Zone
जूरा505
Green Zone
चौपडा909
Green Zone
अमिलिया 000
Green Zone
इटमा 000
Green Zone
तिघरा खुर्द 000
Green Zone
मड़ई 303
Green Zone
नरौरा 101
Green Zone
चपना000
Green Zone
लुढौती 202
Green Zone
धनवाही000
Green Zone
खेरवासानी 101
Green Zone
खैरा 101
Green Zone
करौदी काप नादन000
Green Zone
लटागाव101
Green Zone
बठिया 000
Green Zone
आमातारा000
Green Zone
बिनैका 000
Green Zone
कुटाई 12012
Green Zone
कं चनपुर 707
Green Zone
करौदी उपाध्याय000
Green Zone
सारंग 000
Green Zone
कु ठिलगंवा 101
Green Zone
तिंदुहटा000
Green Zone
भरौली000
Green Zone
पहाडी 808
Green Zone
बरा खुर्द 000
Green Zone
भटूरा000
Green Zone
मौदहा 000
Green Zone
सढ़ेरा 000
Green Zone
नादन शारदा प्र्रसाद 000
Green Zone
श्दनपुर द.प. 101
Green Zone
सलैया202
Green Zone
अजवाइन 101
Green Zone
मतवारा 000
Green Zone
झुकेही 000
Green Zone
बेरमा 000
Green Zone
पौडी 505
Green Zone
कांसा000
Green Zone
पथरहटा 11011
Green Zone
कोयलारी000
Green Zone
सोनवारी 26026
Green Zone
पटेहरा 000
Green Zone
धनेड़ी खुर्द 000
Green Zone
हरदासपुर 606
Green Zone
पाला 000
Green Zone
रैगवा202
Green Zone
जोबा 101
Green Zone
ककरा 101
Green Zone
गोरइया कला000
Green Zone
अमिलिया कला 404
Green Zone
नकतरा303
Green Zone
बंशीपुर 101
Green Zone
हिनौता गजगौना 101
Green Zone
तिलौरा 707
Green Zone
रिगरा000
Green Zone
भदनपुर उत्‍तर पटटी505
Green Zone
जीत नगर 101
Green Zone
देवरा505
Green Zone
अमुवा 000
Green Zone
श्ैसासुर000
Green Zone
श्टिगवां 101
Green Zone
करुआ 000
Green Zone
डाडी 000
Green Zone
करौदिया 000
Green Zone
बरेठी 000
Green Zone
झांझवरी 000
Green Zone
घोरवई 202
Green Zone
मझगवां 000
Green Zone
पलौहा 101
Green Zone
पिपरा बरबंड 101
Green Zone
सेमरा 303
Green Zone
सभागंज606
Green Zone
धतूरा 000
Green Zone
बेल्दरा 808
Green Zone
कन्हवारा 000
Green Zone
बरहिया808
Green Zone
Total2700270Total