•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
मेहुती 000
Green Zone
पालदेव000
Green Zone
सेजवार 000
Green Zone
बड़खेरा 000
Green Zone
हरिहरपुर 000
Green Zone
बांधी 000
Green Zone
बरौं 000
Green Zone
मलगौसा 000
Green Zone
बरौंधा 000
Green Zone
हलावन 000
Green Zone
पछीत000
Green Zone
नकैला 000
Green Zone
डौमहाई 000
Green Zone
चुवा 000
Green Zone
लालपुर (पटिहार) 000
Green Zone
किटहा000
Green Zone
टेढ़ी पतमनिया 000
Green Zone
पुतरीचुवा 000
Green Zone
करौंदीकला101
Green Zone
मझगंवा (झरी) 000
Green Zone
सुकवाह 000
Green Zone
खोडरी 000
Green Zone
सुजावलखुर्द 000
Green Zone
पटनाखुर्द 000
Green Zone
अमिरती 000
Green Zone
कंदर 000
Green Zone
पिपरीटोला 000
Green Zone
खडौरा000
Green Zone
मझगंवा44044
Green Zone
लालपुर (पडरी) 000
Green Zone
झोंटा 000
Green Zone
खोही 000
Green Zone
बरा 000
Green Zone
अर्जुनपुर 000
Green Zone
गलबल 000
Green Zone
केल्हौरा 505
Green Zone
झरी (जैतवारा) 000
Green Zone
पडुहार000
Green Zone
बदकन 000
Green Zone
मचखरा 000
Green Zone
खरहा 000
Green Zone
झरी (नकैला)000
Green Zone
साडा 000
Green Zone
पडमनिया000
Green Zone
कलवलिया 000
Green Zone
नयागांव 000
Green Zone
गुझवा 000
Green Zone
बीरपुर 000
Green Zone
पचलीकला 000
Green Zone
तुर्रा 000
Green Zone
तेलनी 000
Green Zone
पडरी 000
Green Zone
पगारखुर्द 000
Green Zone
कौहारी 000
Green Zone
हरदी 000
Green Zone
पाथरकछार 000
Green Zone
चंदई000
Green Zone
चितहरा 000
Green Zone
बेरहना 000
Green Zone
कारीगोही 101
Green Zone
तिघरा 000
Green Zone
भियामऊ 000
Green Zone
रानीपुर 000
Green Zone
देवरा 000
Green Zone
देवलहा000
Green Zone
बेरहना बांधी 000
Green Zone
सेलौरा 000
Green Zone
हिरौंदी 000
Green Zone
पिण्‍ड्रा000
Green Zone
खुटहा000
Green Zone
जमुवानी 000
Green Zone
जवारिन 000
Green Zone
शाहपुर 000
Green Zone
बांका 000
Green Zone
रिमारी 000
Green Zone
बम्हौरी 000
Green Zone
भरगंवा000
Green Zone
झखौरा 000
Green Zone
खांच 000
Green Zone
पगारकला000
Green Zone
बरहा 000
Green Zone
नरदहा 000
Green Zone
सिहपुर 000
Green Zone
बिटमा 000
Green Zone
गोरसरी 000
Green Zone
गोपालपुर 000
Green Zone
गोडगंवा000
Green Zone
बड़ेरा कला 000
Green Zone
ब्रम्‍हीपुर000
Green Zone
अमिलिया 000
Green Zone
भठवा000
Green Zone
प्रतापपुर000
Green Zone
पटनाकला 000
Green Zone
कैलाशपुर 000
Green Zone
हरदुआ000
Green Zone
महतैन 000
Green Zone
Total51051Total