•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
पवइया 000
Green Zone
श्ैहाई 000
Green Zone
सुरदहाकला 000
Green Zone
मझगंवा खुर्द 101
Green Zone
रजरवारा 000
Green Zone
अकौना साठिया 000
Green Zone
बसुधा 000
Green Zone
छींदा 000
Green Zone
माडाटोला000
Green Zone
हडहा 000
Green Zone
कलावल 000
Green Zone
उरदान (नागौद का) 101
Green Zone
इटौराकला 000
Green Zone
सेमरी 000
Green Zone
बचबई000
Green Zone
नवस्ता 000
Green Zone
दतुनहा 000
Green Zone
खैरा 000
Green Zone
देवरी 000
Green Zone
रुनेही000
Green Zone
रहिकवारा 101
Green Zone
उजनेही 000
Green Zone
उमरी 000
Green Zone
सिजहटी000
Green Zone
द्वारी खुर्द 000
Green Zone
कचलोहा 000
Green Zone
पतवारा 000
Green Zone
गंगवरिया 101
Green Zone
बेलगहना 000
Green Zone
कपुरी000
Green Zone
मौहारी 000
Green Zone
बिलौंधा 000
Green Zone
चुनहा000
Green Zone
नौनिया000
Green Zone
मढ़ी कला 000
Green Zone
लालपुर000
Green Zone
रौंड (नागौद का) 000
Green Zone
शहपुर 000
Green Zone
खम्हरिया खुर्द 000
Green Zone
पिपरी 000
Green Zone
बारा पत्थर 303
Green Zone
खखरौंधा 000
Green Zone
सुरदहाखुर्द 000
Green Zone
रेरुआखुर्द 101
Green Zone
रीछुल000
Green Zone
इटमा उबारी 000
Green Zone
बमुरहिया 000
Green Zone
उमरिहा 000
Green Zone
अतरौरा 000
Green Zone
कोनी 000
Green Zone
jaso505
Green Zone
शिवराजपुर 000
Green Zone
डुड़हा000
Green Zone
रेरुआकला 000
Green Zone
कचनार 202
Green Zone
दुर्गापुर 000
Green Zone
बण्डी000
Green Zone
पनगरा000
Green Zone
सितपुरा 000
Green Zone
नौनगरा 000
Green Zone
जादवपुर 000
Green Zone
अमकुईं 13013
Green Zone
खमरेही 000
Green Zone
चन्दकुइया 000
Green Zone
उमरहट 000
Green Zone
क्रसहपुर (नागौद का) 000
Green Zone
कोडर 000
Green Zone
कतकोनकला 000
Green Zone
आमा 000
Green Zone
महतैन 000
Green Zone
मझगंवा खैरुआ000
Green Zone
बाबूपुर 000
Green Zone
अमिलिया 000
Green Zone
उसरार (नागौद का) 000
Green Zone
कौटा नं.१ 000
Green Zone
इटमा 000
Green Zone
कल्पा 101
Green Zone
हिलौंधा000
Green Zone
सेमरवारा 000
Green Zone
डाम्हा000
Green Zone
शजीखेरा 000
Green Zone
रमपुरा 000
Green Zone
मड़ई 000
Green Zone
दुरेहा 202
Green Zone
धौरहरा 101
Green Zone
बेला 000
Green Zone
कोटा नं.२ 000
Green Zone
मझियारी 000
Green Zone
पांसी 000
Green Zone
क्रझगोदर 000
Green Zone
हरदुआकला 000
Green Zone
मुगहर 000
Green Zone
क्रगंजारा 101
Green Zone
Total33033Total