•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
पैपखरा 000
Green Zone
सगौनी खुर्द 11011
Green Zone
बाबूपुर202
Green Zone
न्यू देवराजनगर 10010
Green Zone
गुलवार गुजारा 909
Green Zone
झिन्ना 505
Green Zone
जोवा 505
Green Zone
गैलहरी101
Green Zone
अरगट 000
Green Zone
मर्यादपुर 15015
Green Zone
सोनाडी33033
Green Zone
नौगवां000
Green Zone
खारा10010
Green Zone
चन्दवार 101
Green Zone
हर्रई808
Green Zone
कर्रा23023
Green Zone
बडवार303
Green Zone
सोहौला 000
Green Zone
मझटोलवा 000
Green Zone
देवरी कलां 000
Green Zone
देवरा मोलहाई 000
Green Zone
श्मरहा202
Green Zone
र्मूतिहाई 000
Green Zone
गजांस101
Green Zone
देवदहा303
Green Zone
देवरी707
Green Zone
खोढरी10010
Green Zone
बुढाबाऊ र 000
Green Zone
टेगना 000
Green Zone
गोबिन्द पुर20020
Green Zone
गिधाइला909
Green Zone
पदमी 15015
Green Zone
मनकीसर 000
Green Zone
मनकहरी 101
Green Zone
बेलहाई 000
Green Zone
मिरगौती (नई)505
Green Zone
नादो000
Green Zone
दधीचि टोला 000
Green Zone
गंगासागर 606
Green Zone
जुडमानी000
Green Zone
पुरैना 808
Green Zone
जटठ ाहा टोला303
Green Zone
हरदुआ 101
Green Zone
छिरहाई303
Green Zone
बडा इटमा000
Green Zone
सरिया 000
Green Zone
कुदरी कलां 606
Green Zone
नारायाणपुर000
Green Zone
हिनौती 303
Green Zone
सुलखमा 101
Green Zone
कै थहा000
Green Zone
जिगना 505
Green Zone
मसमासी 202
Green Zone
गोरसरी000
Green Zone
Total2470247Total