•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
रजरबार 000
Green Zone
रामनगर000
Green Zone
जमुना 000
Green Zone
सेल्हना 000
Green Zone
बिहरा नं.१000
Green Zone
खम्हरिया000
Green Zone
चकदही 202
Green Zone
मझियार505
Green Zone
असरार202
Green Zone
खेरिया000
Green Zone
डुडहा 202
Green Zone
बीदा 101
Green Zone
कोनिया कोठार 000
Green Zone
चितगढ 000
Green Zone
पटनाखुर्द 000
Green Zone
जनार्दनपुर 000
Green Zone
खुुखुडा कोठार 000
Green Zone
गाडा 000
Green Zone
विहरा न. २ 000
Green Zone
करही कला000
Green Zone
चकेरा 000
Green Zone
मरौहा 000
Green Zone
खाम्हा 000
Green Zone
बकिया बैलो 000
Green Zone
थथौरा 000
Green Zone
बकिया तिवरियान000
Green Zone
खटखरी 000
Green Zone
चोरहटा 202
Green Zone
घोरकाट 000
Green Zone
मलगाँव 000
Green Zone
नरसिहंपुर 000
Green Zone
इटमा000
Green Zone
वेला 000
Green Zone
बरदाडीह 000
Green Zone
देवरा नं.२ 000
Green Zone
शिवपुरवा000
Green Zone
तिहाई000
Green Zone
बढौरा 000
Green Zone
सिधोली 000
Green Zone
महुरछ कदेला 101
Green Zone
मनकहरी 000
Green Zone
खगौरा 808
Green Zone
कून्द 000
Green Zone
सोनौरा 000
Green Zone
छिबौेरा 11011
Green Zone
कृष्णगढ़ 000
Green Zone
रघुनाथ पुर000
Green Zone
गौहारी 000
Green Zone
मोहिनिया 000
Green Zone
करमऊ 000
Green Zone
मढ़ी 000
Green Zone
तपा 000
Green Zone
देवरा 000
Green Zone
सतरी 101
Green Zone
गजगवाँ 000
Green Zone
अतरहरा 202
Green Zone
बठिया 000
Green Zone
इटौर 000
Green Zone
घुन्घुचिहाई 000
Green Zone
कर्पवाह 000
Green Zone
बीरनई 000
Green Zone
चूंद खुर्द 000
Green Zone
डेंगरहट 000
Green Zone
हिनौती 000
Green Zone
अकौना 000
Green Zone
लखहा 000
Green Zone
सराय 000
Green Zone
लखनवाह 000
Green Zone
तुर्की 101
Green Zone
गठवा खुर्द 000
Green Zone
खारी 000
Green Zone
बरती 000
Green Zone
मतहा101
Green Zone
कन्दवा 000
Green Zone
सज्जन पुर 101
Green Zone
झण्ड 000
Green Zone
अबेर 101
Green Zone
लौलाछ 000
Green Zone
महिदल कला000
Green Zone
सिजहटा 000
Green Zone
गोलहटा 000
Green Zone
रिछहरी 000
Green Zone
खरवाही 000
Green Zone
पडखुरी 000
Green Zone
चोरमारी000
Green Zone
गोरईया 14014
Green Zone
गाजन000
Green Zone
गुड़ुहुरू 000
Green Zone
देबमऊदलदल 000
Green Zone
बगहाई303
Green Zone
अन्धरवार 000
Green Zone
बांधा 000
Green Zone
इटमा नदी तीर 000
Green Zone
नेमुआ 000
Green Zone
सगौनी 40040
Green Zone
खोखम 000
Green Zone
बैरिहा000
Green Zone
Total98098Total