•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
दरसिला 25025
Green Zone
धनूरा303
Green Zone
कोटा 26026
Green Zone
बोकरामार 202
Green Zone
रुपौला 16016
Green Zone
गिरबा 59059
Green Zone
गोडिनबुड़ा13013
Green Zone
बैरिहा 19019
Green Zone
हर्री23023
Green Zone
साबो 15015
Green Zone
धुनधुटा 36036
Green Zone
नगपुरा 303
Green Zone
बलश्द्भपुर . 1 18018
Green Zone
चान्दपुर 404
Green Zone
खमरौध 23023
Green Zone
ममरा 16016
Green Zone
भमला44044
Green Zone
सिन्हाली14014
Green Zone
कछहार707
Green Zone
खोहरा 14014
Green Zone
नेमुहा 33033
Green Zone
श्टिया 505
Green Zone
नौगई23023
Green Zone
बिरौडी21021
Green Zone
रिकबा202
Green Zone
भोगडा24024
Green Zone
धुम्हडोल 25025
Green Zone
चंगेरा 707
Green Zone
छांता /नवाटोला 606
Green Zone
राधोपुर 505
Green Zone
सकरा 49049
Green Zone
बकहो000
Green Zone
खैरहनी808
Green Zone
खाम्हीडोल 404
Green Zone
बिछिया 38038
Green Zone
कमता14014
Green Zone
रामपुर 101
Green Zone
सेमरिहा 13013
Green Zone
बिरहुली34034
Green Zone
चन्नौडी12012
Green Zone
कुम्‍हारी505
Green Zone
पकरिया24024
Green Zone
खरला 21021
Green Zone
सेजहाई404
Green Zone
बिलटिकुरी 71071
Green Zone
बिजुरी 707
Green Zone
खरतोरा606
Green Zone
अमहा 404
Green Zone
केशवाही 14014
Green Zone
साखी 505
Green Zone
अंतरिया101
Green Zone
खांडा32032
Green Zone
सेमरा 11011
Green Zone
चकौडिया10010
Green Zone
घोरवे 69069
Green Zone
मलया -२202
Green Zone
बरगवां १८ 707
Green Zone
कुडेली25025
Green Zone
बरगवां २४404
Green Zone
जरवाही29029
Green Zone
तितरा 303
Green Zone
झिरिया41041
Green Zone
कदौड़ी 60060
Green Zone
शाहपुर 909
Green Zone
कुम्हेडिन 505
Green Zone
भरूहा909
Green Zone
देवरी 505
Green Zone
पड़रिया707
Green Zone
टेन्घा 202
Green Zone
मलया 1909
Green Zone
बलबहरा 101
Green Zone
मझोली606
Green Zone
मजिरा 606
Green Zone
बहगड12012
Green Zone
कोलमी 23023
Green Zone
कर्राबन13013
Green Zone
घोघरी 72072
Green Zone
हथगला 909
Green Zone
कुड्डी 505
Green Zone
मोहतरा15015
Green Zone
कटकोना 808
Green Zone
जमुनिहा 22022
Green Zone
कदमहा 808
Green Zone
कोल्हुआ 606
Green Zone
पैरीबहरा 606
Green Zone
गलहटा505
Green Zone
चाका 18018
Green Zone
रसमोहनी 17017
Green Zone
खम्हरिया15015
Green Zone
टिकुरी 404
Green Zone
ढोलकू404
Green Zone
जमगांव13013
Green Zone
नौगवां73073
Green Zone
अमलई 606
Green Zone
जैतपुर 23023
Green Zone
रमनाकन्हेर 303
Green Zone
बचरबार 505
Green Zone
बदौडी19019
Green Zone
बटुरा303
Green Zone
चटाई 101
Green Zone
नवाटोला808
Green Zone
खोड़री32032
Green Zone
Total166601666Total