•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
कुबरा30030
Green Zone
बसही404
Green Zone
झारा 11011
Green Zone
मीठी101
Green Zone
मोहनी 000
Green Zone
सीधी19019
Green Zone
दरौड़ी202
Green Zone
सेमरा 101
Green Zone
बसोहरा707
Green Zone
घियार 000
Green Zone
पिपरी 000
Green Zone
चरहेट 27027
Green Zone
घोरसा 10010
Green Zone
गिरुई बड़ी000
Green Zone
पतेरियाटोला 202
Green Zone
दरैन 707
Green Zone
देवरी 505
Green Zone
जमुनिहा101
Green Zone
बड़काडोल000
Green Zone
गिरुई खुर्द202
Green Zone
कुदरी (३)202
Green Zone
गधिया11011
Green Zone
टिहकी 202
Green Zone
बलोड़ी पश्चिम707
Green Zone
छपरटोला 101
Green Zone
जगड़ा404
Green Zone
कनाडी खुर्द202
Green Zone
बनसुकली 20020
Green Zone
मुदरियाटोला 12012
Green Zone
बतौडी38038
Green Zone
देवरा 000
Green Zone
सरवारी000
Green Zone
पोडीकला000
Green Zone
रिमार 000
Green Zone
तेन्दुडोल 000
Green Zone
बिजहा 25025
Green Zone
जमुड़ी 101
Green Zone
करकी 101
Green Zone
लखनोटी29029
Green Zone
बाँसा21021
Green Zone
बनचाचर 12012
Green Zone
कतिरा707
Green Zone
महुआटोला202
Green Zone
नवाटोला606
Green Zone
बरांझ 303
Green Zone
छूदा000
Green Zone
ढोंढ़ा 909
Green Zone
रेउसा303
Green Zone
तेन्दुआढ़000
Green Zone
कौआसरई 505
Green Zone
कनाड़ीकला28028
Green Zone
छतैनी000
Green Zone
अमझोर33033
Green Zone
पथरवार101
Green Zone
झिरिया 000
Green Zone
मसियारी000
Green Zone
बरकछ 61061
Green Zone
सन्नाौसी 000
Green Zone
कोठीगढ़ 000
Green Zone
आमडीह 30030
Green Zone
चन्देला 39039
Green Zone
जोरा 303
Green Zone
कुन्दाटोला 909
Green Zone
नगनौडी202
Green Zone
गजवाही 27027
Green Zone
पोंड़ी101
Green Zone
भर्री22022
Green Zone
ठेंगरहा 000
Green Zone
बिनैका 36036
Green Zone
चितरांव 32032
Green Zone
पसोढ़17017
Green Zone
दादर 303
Green Zone
ढोलर 404
Green Zone
मसिरा303
Green Zone
गोपालपुर15015
Green Zone
तगावर000
Green Zone
उचेहरा404
Green Zone
भटिगवा र्खुद30030
Green Zone
हिडवाह 202
Green Zone
टेटका606
Green Zone
बरना 52052
Green Zone
झिरिया टोला 000
Green Zone
पथरहटा 000
Green Zone
छकता25025
Green Zone
गजनी 000
Green Zone
लपरी29029
Green Zone
पहडिया808
Green Zone
Total8740874Total