•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
गढ़हरा राधो000
Green Zone
ममदर 23023
Green Zone
अमिलहा 000
Green Zone
सतोहरी000
Green Zone
बुढ़गौना 101
Green Zone
दुअरा 505
Green Zone
शिकारगंज101
Green Zone
झलवार 000
Green Zone
खारा404
Green Zone
चंदरेह101
Green Zone
झाझ 202
Green Zone
तितिरा शुकलान 19019
Green Zone
चकड़ौर404
Green Zone
बड़खरा 740808
Green Zone
कुडिया 000
Green Zone
पडखुरी 58818018
Green Zone
अहिरान टोला 000
Green Zone
पिपरांव10010
Green Zone
हनुमानगढ101
Green Zone
मझिगवां101
Green Zone
पडखुरी ५८६000
Green Zone
बडखरा ७३४101
Green Zone
खैरा 000
Green Zone
बडेसर404
Green Zone
रैदुअरिया कला 101
Green Zone
साडा606
Green Zone
बरौ 000
Green Zone
कठार 000
Green Zone
नैकिन 505
Green Zone
पटना 23023
Green Zone
भितरी10010
Green Zone
मऊ 505
Green Zone
अकौरी 000
Green Zone
खड्डी र्खुद 000
Green Zone
झाला 000
Green Zone
मौरा 101
Green Zone
टकटैया505
Green Zone
कुआं 707
Green Zone
मढ़ा404
Green Zone
गोरदहा 000
Green Zone
बघवार 606
Green Zone
पोस्ता 000
Green Zone
धनहा 000
Green Zone
मड़वा101
Green Zone
भैसरहा000
Green Zone
उमरिहा 000
Green Zone
पोडी000
Green Zone
गोपालपुर 000
Green Zone
बाघडधवैया 12012
Green Zone
हर्दिहा पवाई000
Green Zone
पैपखरा 000
Green Zone
घुघटा 000
Green Zone
कंधवार 707
Green Zone
रघुनाथपुर 12012
Green Zone
गुजरेड000
Green Zone
नौगवां 000
Green Zone
झगरी 303
Green Zone
चोभरा दिग्विजय सिंह707
Green Zone
बाघडखास 000
Green Zone
कुसमहर 101
Green Zone
चोरगडी25025
Green Zone
पचोखर 808
Green Zone
भेलकी 822000
Green Zone
घटोखर 202
Green Zone
खड्डी कला 303
Green Zone
रिमारी 000
Green Zone
कपुरीकोठार202
Green Zone
पडखुरी 58718018
Green Zone
डढिया 303
Green Zone
पटेहरा202
Green Zone
करौंदिया 101
Green Zone
बोकरो 000
Green Zone
अगडाल 303
Green Zone
चदैनियाँ000
Green Zone
कपुरी बेेदौलियान000
Green Zone
मोहनिया000
Green Zone
इटहा 000
Green Zone
अमलई 202
Green Zone
बूसी101
Green Zone
डिढौरा 505
Green Zone
जमुनिहा न+ं२ 000
Green Zone
रतवार 000
Green Zone
अमरपुर 404
Green Zone
श्रतपुर 909
Green Zone
कटौली101
Green Zone
मोहनी 000
Green Zone
बडोखर 101
Green Zone
मनकीसर 202
Green Zone
वेल्दह 000
Green Zone
कोष्‌ठाकोठार 000
Green Zone
Total3110311Total