•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
कोचिला 000
Green Zone
टीकटकला 000
Green Zone
रामपुर 101
Green Zone
हड़बडो505
Green Zone
बरिगवां 202
Green Zone
सिवपुरवा नं .१ 202
Green Zone
उकरहा 404
Green Zone
पटेहरा कला 000
Green Zone
खैरही 606
Green Zone
नौढिया72072
Green Zone
पडैनिया25025
Green Zone
जमोडी कला15015
Green Zone
पटपरा29029
Green Zone
उडैसा 101
Green Zone
सेंदुरा 101
Green Zone
नेबुहा प .404
Green Zone
कठौली 404
Green Zone
जमोडी सेगरान 404
Green Zone
कुबरी 20020
Green Zone
डोलकोठार 000
Green Zone
कारीमाटी101
Green Zone
कठास 000
Green Zone
धनखोरी 101
Green Zone
भेलकी र्खुद000
Green Zone
बम्हनी 505
Green Zone
ओबरहा 13013
Green Zone
टीकटर्खुद 101
Green Zone
बढ़ौरा 000
Green Zone
हिनौती नं .१ 000
Green Zone
सिरसी 000
Green Zone
सलैहा 000
Green Zone
पडियाकला 000
Green Zone
खाम000
Green Zone
बंजारी 505
Green Zone
बघोहर 404
Green Zone
रामगढ़ 303
Green Zone
मौहरिया कला 404
Green Zone
बरहाई 000
Green Zone
सलैया 606
Green Zone
पटौहा 505
Green Zone
सुकवारी मझारी 404
Green Zone
पडरा 32032
Green Zone
सरोकला 303
Green Zone
बटौली 505
Green Zone
लहिया 000
Green Zone
झगरहा31031
Green Zone
जमुनिहा कला000
Green Zone
मवई 12012
Green Zone
चवारी 000
Green Zone
बघवारी404
Green Zone
छुहिया 000
Green Zone
नौगवां धीर सिंह000
Green Zone
करगिल 404
Green Zone
चिलरीकला 000
Green Zone
बरमबाबा 303
Green Zone
बारी 303
Green Zone
चौपालर्खुद202
Green Zone
कोचिटा000
Green Zone
खिरखोरी 000
Green Zone
विसुनी टोला303
Green Zone
र्कुरवाह 707
Green Zone
गाडा लोलर स्क्राह 000
Green Zone
पनवार बाग 32032
Green Zone
बरगौना 000
Green Zone
विजयपुर 101
Green Zone
बघमरिया 404
Green Zone
तेगवां 000
Green Zone
कुकडीझर 606
Green Zone
कुशपरी 707
Green Zone
मधूगोनार्थ 000
Green Zone
महराजपुर 11011
Green Zone
नौगवां दर्शन सिंह000
Green Zone
रामगढ़303
Green Zone
पिपरोहर404
Green Zone
कह्ईखांड 000
Green Zone
बगऊ 505
Green Zone
कोठार 24024
Green Zone
देवगढ़ 11011
Green Zone
सरेठी101
Green Zone
बेंदुआ 404
Green Zone
एठी 505
Green Zone
पडरी000
Green Zone
लकौडा 505
Green Zone
डिहुली 101
Green Zone
बरिगवां 202
Green Zone
भमरहा16016
Green Zone
मोहिनया 101
Green Zone
तेंदुहा 808
Green Zone
धुम्मा 000
Green Zone
र्कमजी 606
Green Zone
कोटदर र्खुद 000
Green Zone
गाडा बबन स्क्राह 12012
Green Zone
जोगीपुर द . 000
Green Zone
चौपालपवाई 000
Green Zone
बरमानी 000
Green Zone
पटेहरा र्खुद 000
Green Zone
पड़खुरी नं .२ 202
Green Zone
डेम्हा 000
Green Zone
सेमरिया47047
Green Zone
भाठा202
Green Zone
माटा 000
Green Zone
बमुरी 101
Green Zone
गांधीग्राम707
Green Zone
बहेरा प . 303
Green Zone
सतनरा पवाई101
Green Zone
पनवार चौ .२ 101
Green Zone
उपनी 11011
Green Zone
शिवपुरवा101
Green Zone
पडखुरी 000
Green Zone
कोल्हूडीह 909
Green Zone
करवाही 000
Green Zone
अमरवाह 404
Green Zone
बैरिहा प . 000
Green Zone
मड़वा 000
Green Zone
चूल्ही 303
Green Zone
Total6170617Total