•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
कदवासा10010
Green Zone
फुसरिया909
Green Zone
समेल101
Green Zone
बडी606
Green Zone
रेतपुरा101
Green Zone
केलूखेड़ा12012
Green Zone
दामोदरपुरा13013
Green Zone
झंवर का राजपुरा303
Green Zone
खातीखेडा303
Green Zone
तारापुर11011
Green Zone
मोड़ी10010
Green Zone
धारड़ी606
Green Zone
कछाला404
Green Zone
सरोदा202
Green Zone
आमलीशट808
Green Zone
बराड़ा303
Green Zone
धनगांव303
Green Zone
हनूमन्त्‌या17017
Green Zone
अरन्या मामादेव303
Green Zone
मोरवन505
Green Zone
आकली10010
Green Zone
झांतला101
Green Zone
धामनिया808
Green Zone
देहपुर101
Green Zone
बसेड़ी भाटी101
Green Zone
मड़ावदा707
Green Zone
परलई16016
Green Zone
बावलनई13013
Green Zone
पटीयाल11011
Green Zone
बांगरेड़202
Green Zone
बाणदा000
Green Zone
थडोद404
Green Zone
श्रीपुरा101
Green Zone
लुहारिया चुण्डावत101
Green Zone
श्गवानपुरा000
Green Zone
माहुपुरापूरन202
Green Zone
उम्मैदपुरा101
Green Zone
तुम्बा808
Green Zone
लुहारियांजाट101
Green Zone
सरवानिया मसानी19019
Green Zone
डाबड़ाकलां000
Green Zone
बधावा303
Green Zone
जाट303
Green Zone
शेहनातलाई14014
Green Zone
अथवा बुजुर्ग19019
Green Zone
केशरपुरा29029
Green Zone
लासूर101
Green Zone
गुजरखेड़ी सांखला202
Green Zone
जनकपुर404
Green Zone
ताल23023
Green Zone
कोज्‌या000
Green Zone
बोरदियां000
Green Zone
बरखेड़ा कामलिया13013
Green Zone
ढाणी303
Green Zone
डोराई303
Green Zone
रुपपुरा17017
Green Zone
खोर58058
Green Zone
पलासिया505
Green Zone
किशनपुरा202
Green Zone
कांकरियातलाई000
Green Zone
नीलिया101
Green Zone
आलोरी50050
Green Zone
सुवाखेड़ा31031
Green Zone
पालराखेड़ा18018
Green Zone
आंबा303
Green Zone
सुठोली101
Green Zone
दोलतपुरा ( जाट)000
Green Zone
उपरेडा707
Green Zone
कुण्डला404
Green Zone
उमर101
Green Zone
दड़ौली707
Green Zone
माण्डा101
Green Zone
मेलानखेड़ा101
Green Zone
Total5610561Total