•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
हांसपुर22022
Green Zone
पिपलोन101
Green Zone
खजूरी29029
Green Zone
महागड़15015
Green Zone
रायसिंहपुरा101
Green Zone
मालाहेड़ा707
Green Zone
भदवास202
Green Zone
चौकड़ी10010
Green Zone
मोकमपुरा909
Green Zone
कुंदवासा303
Green Zone
कंर्जाडा33033
Green Zone
मालखेडा606
Green Zone
पड़दा25025
Green Zone
दांता000
Green Zone
उंचेड000
Green Zone
धाकड़खेड़ी000
Green Zone
ढाकनी23023
Green Zone
नलखेड़ा707
Green Zone
खेड़ली101
Green Zone
नलवा404
Green Zone
कुण्डला12012
Green Zone
दुरगपुरा34034
Green Zone
खानखेड़ी11011
Green Zone
अमरपुरा ब्‍लाक808
Green Zone
आमद000
Green Zone
बरखेडा101
Green Zone
सेमलीइस्तमुरार303
Green Zone
बेसला909
Green Zone
मोकडी404
Green Zone
बालागंज808
Green Zone
जमुनियां505
Green Zone
तलाऊ202
Green Zone
बूझ202
Green Zone
जन्‍नोद404
Green Zone
अरनिया ढाणी101
Green Zone
बर्डियाजागीर202
Green Zone
भाटखेड़ी बुजुर्ग50050
Green Zone
बड़कुआं606
Green Zone
बरडि़या25025
Green Zone
आंत्री बुजुर्ग10010
Green Zone
रावतपुरा000
Green Zone
चपलाना606
Green Zone
चुकनी39039
Green Zone
सोनड़ी404
Green Zone
देवरीखवासा17017
Green Zone
हनमन्तीया707
Green Zone
चिकली ब्‍लॉक (गणेशपुरा)202
Green Zone
पिपल्यारावजी17017
Green Zone
मोया707
Green Zone
टामोटी12012
Green Zone
खड़ावदा404
Green Zone
अचलपुरा505
Green Zone
बारवाडिया606
Green Zone
सुवासरा बुजुर्ग000
Green Zone
शेषपुर505
Green Zone
ढोढर ब्लाक000
Green Zone
बनड़ा404
Green Zone
भगोरी404
Green Zone
कुण्डालिया303
Green Zone
चन्द्रपुरा808
Green Zone
चेनपुरिया ब्लॉक101
Green Zone
मजीरिया10010
Green Zone
दुधलाई000
Green Zone
फुलपुरा303
Green Zone
सांडिया909
Green Zone
जालीनेर15015
Green Zone
ढंढेरी000
Green Zone
देथल202
Green Zone
पावटी202
Green Zone
खिमला ब्लाक404
Green Zone
चचोर21021
Green Zone
हथुनिया707
Green Zone
डायली000
Green Zone
डांगडी000
Green Zone
बणी13013
Green Zone
राजपुरा101
Green Zone
पलासिया404
Green Zone
बरलाई101
Green Zone
बावड़ा202
Green Zone
कचोली909
Green Zone
लोडक्या606
Green Zone
भमेसर15015
Green Zone
खेतपालिया505
Green Zone
पिपल्याहाड़ी33033
Green Zone
बख्तूनी303
Green Zone
लसुडिया आंत्री000
Green Zone
फोफलिया202
Green Zone
पालड़ा606
Green Zone
आंकली12012
Green Zone
भदाना404
Green Zone
देवरान11011
Green Zone
पिपल्याघोटा11011
Green Zone
सांकरियाखेड़ी202
Green Zone
लसुडि़या ईस्‍तमुरार21021
Green Zone
बरथून24024
Green Zone
अल्हेड़44044
Green Zone
अरनिया माली505
Green Zone
Total8530853Total