•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
तिछोला 000
Green Zone
डोंगरपुरलोधा 303
Green Zone
बरेंडा404
Green Zone
पिलुआ 000
Green Zone
देवरी000
Green Zone
नगरा 000
Green Zone
जारोनी101
Green Zone
रसीलपुर 202
Green Zone
विचोला 000
Green Zone
काजीबसई 000
Green Zone
पढावली000
Green Zone
पिपरसेवा 000
Green Zone
करारी000
Green Zone
सिरमिती505
Green Zone
गडोरा000
Green Zone
पीपरखेडा000
Green Zone
जारह 000
Green Zone
खिरावली 000
Green Zone
पिडावली000
Green Zone
इमलिया 202
Green Zone
ऐंती000
Green Zone
बरेथा606
Green Zone
केंथरी 101
Green Zone
बमरोली 000
Green Zone
कोतवाल000
Green Zone
रिठोरार्खुद 000
Green Zone
सिलगिला000
Green Zone
लोहगढ़000
Green Zone
म्रगपुरा000
Green Zone
मितावली000
Green Zone
भानपुर000
Green Zone
परीछा 202
Green Zone
जतावर 000
Green Zone
खेडामेवदा 000
Green Zone
गुलेन्द्भा202
Green Zone
कैथोदा 101
Green Zone
मिरघान707
Green Zone
खवरोली 000
Green Zone
पिपरई 000
Green Zone
अजनौधा 000
Green Zone
मदनवसई 000
Green Zone
नायपुरा 000
Green Zone
रामपुरगंज 000
Green Zone
पचोखरा 000
Green Zone
डोंगरपुरकिरार909
Green Zone
सुरजनपुर000
Green Zone
हांसईमेवदा303
Green Zone
भैंसोरा000
Green Zone
हिगोनाकलाँ 000
Green Zone
बमूरवसई 000
Green Zone
छिछावली 17017
Green Zone
बंधा000
Green Zone
जयनगर 000
Green Zone
लभनपुरा000
Green Zone
धनेला909
Green Zone
चुरहेला000
Green Zone
नूराबाद44044
Green Zone
दीखतपुरा 000
Green Zone
हिगोनाखुर्द606
Green Zone
किशनपुर606
Green Zone
रंचोली000
Green Zone
सांगोली 000
Green Zone
रान्सू 000
Green Zone
सिकरोदा 000
Green Zone
अरदौनी202
Green Zone
गोसपुर 101
Green Zone
करूआ000
Green Zone
घुरघान 000
Green Zone
जरेरुआ000
Green Zone
नावली बडाग़ॉव404
Green Zone
जखोना000
Green Zone
दतहरा 303
Green Zone
नाका000
Green Zone
हेतमपुर 000
Green Zone
पलपुरा101
Green Zone
दौरावली 000
Green Zone
मडराई000
Green Zone
महटोली101
Green Zone
उरहाना 000
Green Zone
मीरपुर 000
Green Zone
बडवारी 000
Green Zone
हुसेनपुर 000
Green Zone
बिजौलीपुरा101
Green Zone
जतवार का पुरा505
Green Zone
नायकपुरा 000
Green Zone
मैथाना 202
Green Zone
मसूदपुर 000
Green Zone
गिरगोनी 000
Green Zone
जींगनी 505
Green Zone
पहाडी000
Green Zone
मुगावली 11011
Green Zone
नौग़ांव000
Green Zone
बामोरखुर्द000
Green Zone
कारोला 101
Green Zone
गडाजर 101
Green Zone
जेवराखेरा101
Green Zone
बसैया 202
Green Zone
बिंडवा क्वारी202
Green Zone
सेवा 000
Green Zone
टीकरी000
Green Zone
गंजरामपुर 909
Green Zone
पारोली 000
Green Zone
खरगपुर000
Green Zone
रिठोराकलाँ 303
Green Zone
जगतपुर 101
Green Zone
जखोदा 101
Green Zone
Total1870187Total