•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
धूरकूड़ा303
Green Zone
पचोखरा 101
Green Zone
वुढावली000
Green Zone
छिनवरा000
Green Zone
बड़पुरा000
Green Zone
बृजगढी000
Green Zone
चिन्नाोनी चम्बल 000
Green Zone
खुटियानीहार 101
Green Zone
रजोदा 000
Green Zone
तिलावली 101
Green Zone
खेड़ाहुसैनपुर000
Green Zone
मददीपुरा000
Green Zone
बघेल000
Green Zone
जलालपुर303
Green Zone
भर्रा000
Green Zone
ताजपुर 000
Green Zone
सुखपुरा 000
Green Zone
खेरली000
Green Zone
कोटरा 101
Green Zone
स्यारू000
Green Zone
तिन्दोखर404
Green Zone
टूक्रडला303
Green Zone
सरसेनी 000
Green Zone
बंधपुरा000
Green Zone
कुकरोली101
Green Zone
रसोधनाहार 000
Green Zone
मोहना000
Green Zone
सुजानगढ़ी303
Green Zone
अहरोली 000
Green Zone
बर्रेड000
Green Zone
कोल्हूडांडा000
Green Zone
रंछोरपुरा000
Green Zone
सेंथरी101
Green Zone
सिंगरौली000
Green Zone
उत्त्मपुरा 000
Green Zone
जैतपुर000
Green Zone
खिड़ौरा000
Green Zone
खिटोरा 101
Green Zone
चिन्नाोनीकरेरा 101
Green Zone
जड़ेरू000
Green Zone
खरिका 000
Green Zone
कन्हार000
Green Zone
बिचपुरी 000
Green Zone
गहदोर000
Green Zone
अगरोता000
Green Zone
कुनवारापुर000
Green Zone
गहतोली 000
Green Zone
पहाड़गढ25025
Green Zone
हुसेनपुर101
Green Zone
विसनोरी101
Green Zone
परसोटा 202
Green Zone
बहराई निचली000
Green Zone
कहारपुरा 000
Green Zone
गेपरा 101
Green Zone
मानपुर000
Green Zone
टिकटोलीदूमदार000
Green Zone
धोंधा101
Green Zone
कैमरा000
Green Zone
जोनारा 101
Green Zone
नरहोली000
Green Zone
सिकरोदा 000
Green Zone
झोंड़000
Green Zone
चचेड़ी000
Green Zone
बारा 000
Green Zone
Total56056Total