•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
तिलोंजरी 202
Green Zone
अर्रोदा000
Green Zone
खिरावलीजदीद 101
Green Zone
कोंढ़ेरा000
Green Zone
किसरोली 000
Green Zone
खेडातोर101
Green Zone
सुहास चेतापुरा101
Green Zone
सेमई000
Green Zone
नेपरी101
Green Zone
डमेजर000
Green Zone
पचेखा 000
Green Zone
रिझोनी000
Green Zone
मामचोन101
Green Zone
गुलपुरा000
Green Zone
र्कुरोली101
Green Zone
पलिखिनी000
Green Zone
तोरिका 202
Green Zone
थाठीपुरा 101
Green Zone
पिपरोनिया 000
Green Zone
दीपेरा000
Green Zone
बस्तोली 000
Green Zone
कत्तेली 000
Green Zone
शेखपुर 404
Green Zone
बूढसिरथरा101
Green Zone
नगावनी000
Green Zone
बगरोली 000
Green Zone
लहर्रा202
Green Zone
डोंगरपुर मानगढ़ 606
Green Zone
आँतरी 303
Green Zone
स्क्रागचोली202
Green Zone
श्ीलसाइया000
Green Zone
हटीपुरा000
Green Zone
चमरगंवा303
Green Zone
उचाड 000
Green Zone
कोटसिरथरा 000
Green Zone
लाश्करन 000
Green Zone
सागोरिया 101
Green Zone
बेहरारागागीलर000
Green Zone
देवरी000
Green Zone
रिठोनिया 101
Green Zone
निरारा 101
Green Zone
बाल्हेरा000
Green Zone
इटोरा101
Green Zone
पनिहारी000
Green Zone
डुंगरावली 101
Green Zone
गोलहारी303
Green Zone
खेडाकलाँ000
Green Zone
शहदपुर101
Green Zone
माधौगढ 000
Green Zone
अन्चोली 202
Green Zone
कुटरावली000
Green Zone
कैलारस ग्रामीण404
Green Zone
चौकी 000
Green Zone
वडवन 101
Green Zone
गस्तोली000
Green Zone
मालीवाजना101
Green Zone
वमनवाजना202
Green Zone
सुजर्मा202
Green Zone
विलगांव क्वारी 000
Green Zone
जरैना101
Green Zone
खीरी000
Green Zone
किरावली मंगलगढ़000
Green Zone
राजपुरा जागीर000
Green Zone
वंधरेटा000
Green Zone
महेवा101
Green Zone
Total55055Total