•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
अंतराय101
Green Zone
तोरनोद000
Green Zone
कोटभिडोता000
Green Zone
देलमी505
Green Zone
लेबड000
Green Zone
नवासा000
Green Zone
उटावद000
Green Zone
उमरिया बड़ा000
Green Zone
लबरावदा000
Green Zone
पिपल्‍या101
Green Zone
खडी000
Green Zone
खैरोद909
Green Zone
पिजराया000
Green Zone
गुणावद000
Green Zone
देदला000
Green Zone
बनेडिया101
Green Zone
कलसाडा खुर्द505
Green Zone
गरडावद000
Green Zone
कलसाडा बुजुर्ग000
Green Zone
पिपल्दा000
Green Zone
कलमखेड़ी000
Green Zone
बगडीताज000
Green Zone
बेरछा404
Green Zone
बगड़ीतुर्क202
Green Zone
अनारद404
Green Zone
बीजूर11011
Green Zone
जेतपुरा13013
Green Zone
हरसोरा404
Green Zone
बडछापरा000
Green Zone
सिरसौदा000
Green Zone
बिलोदा20020
Green Zone
पचलाना101
Green Zone
केसूर21021
Green Zone
सांभर000
Green Zone
धरावरा000
Green Zone
तीसगांव20020
Green Zone
सुनारखेड़ी000
Green Zone
जामन्‍दा404
Green Zone
दंगोठा000
Green Zone
बायखेडा000
Green Zone
गोविदपुरा000
Green Zone
लसूडिया303
Green Zone
एकलदूना000
Green Zone
सकतली000
Green Zone
लोहारी बुजुर्ग101
Green Zone
कंडारिया000
Green Zone
सादलपुर000
Green Zone
सेजवाया000
Green Zone
रामपुर12012
Green Zone
बग्‍गड्101
Green Zone
डेहरी सराय000
Green Zone
नेकपुर000
Green Zone
Total1430143Total