•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
अतरसुम्बा000
Green Zone
चितावद808
Green Zone
डुडगांव101
Green Zone
बागदा बुजुर्ग 000
Green Zone
खंगवाड़ा 606
Green Zone
झिगड़ी 202
Green Zone
बफलगांव 10010
Green Zone
कातोरा 000
Green Zone
रुपखेड़ा 101
Green Zone
बैड़िया14014
Green Zone
र्मदाना 11011
Green Zone
बागफल10010
Green Zone
ढसगाव202
Green Zone
नलवा000
Green Zone
रुपाला 404
Green Zone
जेठवाय 16016
Green Zone
लोंदी (बिज .) 000
Green Zone
पीतनगर14014
Green Zone
सुलगांव 000
Green Zone
कदवाल्या000
Green Zone
ओखला 17017
Green Zone
बरझर000
Green Zone
लिम्बी बुजुर्ग42042
Green Zone
लोंदी (पा .)19019
Green Zone
पढाली र्खुद 17017
Green Zone
शेगावां सिपानी 000
Green Zone
गवल 707
Green Zone
रतनपुर 000
Green Zone
उमरिया13013
Green Zone
सुरपाला202
Green Zone
बासवा505
Green Zone
डालची 000
Green Zone
कुण्डिया13013
Green Zone
रुपाबेदी101
Green Zone
टोकसर 11011
Green Zone
फनगांव101
Green Zone
गलगांव101
Green Zone
बकावा 202
Green Zone
नाया 707
Green Zone
भुलगाव18018
Green Zone
नलवट 202
Green Zone
ढकलगाव्39039
Green Zone
हमीरपुरा000
Green Zone
मलगांव 15015
Green Zone
नावघाटखेडी16016
Green Zone
बाड़ीखार 202
Green Zone
बावड़ीखेड़ा 505
Green Zone
बोदगांव 13013
Green Zone
मोगरगांव202
Green Zone
हनुमंत्‌या14014
Green Zone
सेल्दा (बा .) 000
Green Zone
बागोद13013
Green Zone
भानबरड़101
Green Zone
खेड़ी 202
Green Zone
मोगांवा 32032
Green Zone
जिरभार000
Green Zone
बडवाह कस्बा404
Green Zone
रमाणा707
Green Zone
कानापुर 000
Green Zone
तमोलिया 13013
Green Zone
अंजरुद000
Green Zone
माचलपुर र्खुद 505
Green Zone
जगतपुरा 12012
Green Zone
सेमरला 000
Green Zone
आली खुर्द000
Green Zone
बांगरदा101
Green Zone
सिरलाय707
Green Zone
साला 606
Green Zone
भोगांवा निपानी101
Green Zone
मुखत्‌यारा 909
Green Zone
भोमवाड़ा000
Green Zone
छापरा000
Green Zone
राहड़कोट404
Green Zone
चिन्नमोड़10010
Green Zone
जूजाखेड़ी000
Green Zone
कोदबार बुजुर्ग 000
Green Zone
सेल्दा (पा .) 202
Green Zone
आक्या 44044
Green Zone
थरवर 505
Green Zone
बडैल 15015
Green Zone
धनपाड़ा000
Green Zone
रमठान 000
Green Zone
बेलाली 303
Green Zone
खुड़गांव 12012
Green Zone
सताजना 11011
Green Zone
बड़गांव606
Green Zone
हीरापुर 000
Green Zone
टेमला 000
Green Zone
पिढाय बुजुर्ग404
Green Zone
सोरठी बारुल 000
Green Zone
बलवाड़ा303
Green Zone
दसोड़ा101
Green Zone
कठघडा101
Green Zone
किठुद909
Green Zone
खमकी बारूल101
Green Zone
मुराल्ला 101
Green Zone
अंबा 505
Green Zone
बामनपुरी000
Green Zone
दाभड़000
Green Zone
जुलवान्या (वन ) 202
Green Zone
बावी 101
Green Zone
बिजलवाड़ा 000
Green Zone
काटकुट20020
Green Zone
बेलम बुजुर्ग 000
Green Zone
राजंणा 13013
Green Zone
बडूद 000
Green Zone
बाल्या 000
Green Zone
डाल्याखेड़ी 202
Green Zone
मेंहदीखेड़ा 202
Green Zone
नांदिया 48048
Green Zone
ठोकलाय 101
Green Zone
बमनगांव 10010
Green Zone
कोटल्याखेडी000
Green Zone
बडकीचौकी101
Green Zone
Total7330733Total