•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
नेहरयाई 505
Green Zone
मूंडरा शेरपुर303
Green Zone
महूठा 101
Green Zone
हसनपुर जाठौदा 14014
Green Zone
दिघोनी 37037
Green Zone
बिछिया 11011
Green Zone
फूफेर15015
Green Zone
रायखेडी 707
Green Zone
सकराई 000
Green Zone
खडेर 505
Green Zone
रमपुराजागीर 101
Green Zone
बमूरियां 000
Green Zone
करैया 000
Green Zone
खाईखेडा 13013
Green Zone
सांगुल 12012
Green Zone
बाढेर 000
Green Zone
साढेर 23023
Green Zone
पमारिया606
Green Zone
नरखेडा खड्या 11011
Green Zone
रजौदा 35035
Green Zone
नानकपुर 000
Green Zone
घटवाई 000
Green Zone
तिलातिली 000
Green Zone
बरौदा 000
Green Zone
ताजखजूरी 000
Green Zone
मूडरा पीताम्बर 10010
Green Zone
सेऊ 303
Green Zone
जीरापुर 101
Green Zone
बरखेडा माखू 000
Green Zone
रायपुर 10010
Green Zone
महू 707
Green Zone
बींझ 15015
Green Zone
इमलिया जागीर 000
Green Zone
नटेरन 24024
Green Zone
पिपरिया 000
Green Zone
बीलखेडी 202
Green Zone
कोलुआ 000
Green Zone
मोही 17017
Green Zone
सोमवारा 19019
Green Zone
हीरापुर 000
Green Zone
नादिया 303
Green Zone
अमरपुरा101
Green Zone
आमखेडा कालू 77077
Green Zone
धोबीखेडा 29029
Green Zone
पिपलधार 10010
Green Zone
कस्बाखेडा 000
Green Zone
नागौर 30030
Green Zone
बर्धा 808
Green Zone
जमनयाई 303
Green Zone
हींगली 101
Green Zone
घोघरा 000
Green Zone
बरखेडा जागीर 25025
Green Zone
बूधौर 707
Green Zone
करमेडी 404
Green Zone
बरौदिया 202
Green Zone
लखार 000
Green Zone
भियाखेडी 15015
Green Zone
महूआखेडा 404
Green Zone
सिलवाय खजूरी303
Green Zone
मरखेडा 000
Green Zone
डंगरवाडा 707
Green Zone
रिनिया 202
Green Zone
खैरई000
Green Zone
थाना 000
Green Zone
बेरखेडी किरार 13013
Green Zone
एंचदा 17017
Green Zone
पडरिया जागीर 606
Green Zone
भरनाखेडा 000
Green Zone
रुसल्ली303
Green Zone
आमखेडा सूखा 404
Green Zone
हडा 000
Green Zone
बामोरी 000
Green Zone
रमपुराकला 000
Green Zone
पाली21021
Green Zone
सतपाडा हाट 000
Green Zone
संग्रामपुर 707
Green Zone
जोगी र्किरोदा 101
Green Zone
गुरोद 12012
Green Zone
जोहद 35035
Green Zone
बरूआखार 000
Green Zone
खजूरीदास 24024
Green Zone
हिनोतियामाली000
Green Zone
पैरवासा 606
Green Zone
रावन 707
Green Zone
Total6940694Total