•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
महगवां - 222022
Green Zone
कुंडम69069
Green Zone
भैसवाही38038
Green Zone
आमाटिटहा37037
Green Zone
टिकरिया 19019
Green Zone
चौरईकला 10010
Green Zone
महेशपुरी 21021
Green Zone
भजिया21021
Green Zone
जमगांव14014
Green Zone
कस्तरा14014
Green Zone
देहरीर्खुद14014
Green Zone
जुझारी909
Green Zone
फिफरी28028
Green Zone
बीजापुरी 505
Green Zone
तिलसनी20020
Green Zone
गौरी22022
Green Zone
लहसर909
Green Zone
सरसवां707
Green Zone
हरदुलीकला505
Green Zone
जैतपुरी12012
Green Zone
टुरका 808
Green Zone
बटुआ41041
Green Zone
गुरैया12012
Green Zone
मोहनी808
Green Zone
डबराकला11011
Green Zone
खैरी 404
Green Zone
सातावेली 303
Green Zone
पिपरिया12012
Green Zone
कल्याणपुर101
Green Zone
मखरार 20020
Green Zone
बैरागी 18018
Green Zone
लोहकरी 303
Green Zone
कुरगवां909
Green Zone
सहदरा 59059
Green Zone
हाडीपानी404
Green Zone
झिरमिला31031
Green Zone
मड़ईकला13013
Green Zone
संजारी 46046
Green Zone
महगवां -134034
Green Zone
देवहरा 505
Green Zone
लखनवारा 23023
Green Zone
इमलई 303
Green Zone
ददरगवां 12012
Green Zone
देवरी 22022
Green Zone
मड़ई 303
Green Zone
सूपावारा 707
Green Zone
घुघरा11011
Green Zone
बड़खेरा13013
Green Zone
जैतपुरी 606
Green Zone
सदाफल000
Green Zone
खिन्हा000
Green Zone
रमपुरीकला 17017
Green Zone
खुक्खम17017
Green Zone
बिलटुकरी909
Green Zone
बघराजी33033
Green Zone
पडरिया 53053
Green Zone
कुंवरहट 24024
Green Zone
दरगढ़33033
Green Zone
कुडोहरदुली 11011
Green Zone
देवरीकला11011
Green Zone
सरौली17017
Green Zone
सलैया101
Green Zone
डोली707
Green Zone
धनवाही 12012
Green Zone
अमझर 14014
Green Zone
नवरगवां707
Green Zone
झिरिया25025
Green Zone
कोसमडोंगरी25025
Green Zone
Total115401154Total