•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
चौरादादर000
Green Zone
बावली101
Green Zone
खम्हारखुदरा 000
Green Zone
मानिकपुर 000
Green Zone
खन्नाात 000
Green Zone
रूसा505
Green Zone
मोहतरा101
Green Zone
धवाडोंगरी101
Green Zone
गोरखपुर46046
Green Zone
नारीग्‍वारा000
Green Zone
मेढ़ाखार 000
Green Zone
कबीर000
Green Zone
गोपालपुर000
Green Zone
भुसण्‍डा606
Green Zone
रैतवार 000
Green Zone
बहारपुर 000
Green Zone
बरनई202
Green Zone
बोन्दर 505
Green Zone
गरकामटटा000
Green Zone
मूसामुण्डी707
Green Zone
बुन्देला202
Green Zone
परसेल माल000
Green Zone
जारासुरंग000
Green Zone
खारीडीह000
Green Zone
झनकी 000
Green Zone
बरबसपुर माल 000
Green Zone
काटीगहन रैयत 101
Green Zone
चन्दना000
Green Zone
चकमी रैयत000
Green Zone
ठाडप‍थरा000
Green Zone
रामनगर 606
Green Zone
बिठलदेह रैयत000
Green Zone
भलखोहा101
Green Zone
किरंगी101
Green Zone
सेनगुडा्000
Green Zone
सैलवार000
Green Zone
करंजिया16016
Green Zone
जुगदेही000
Green Zone
पाटन 000
Green Zone
पण्डरीपानी000
Green Zone
उमरिया 000
Green Zone
सढ़वाछापर000
Green Zone
Total1010101Total