•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
सुसरई000
Green Zone
नेर000
Green Zone
काकई 000
Green Zone
उमरिया ईसरा 000
Green Zone
कोटलर्बरी000
Green Zone
राजा खोह 000
Green Zone
चारगांव 000
Green Zone
भैसादण्ड000
Green Zone
झिरल्क्रागा000
Green Zone
पुलपुलडोह 000
Green Zone
चारगांव प्रहलाद000
Green Zone
थांवरी टेका000
Green Zone
उश्ेगाव000
Green Zone
मेघासिवनी000
Green Zone
बोहनाखैरी000
Green Zone
चन्हिया र्खुद 000
Green Zone
गांगीवाड़ा000
Green Zone
शाहपुरा000
Green Zone
कुहिया 000
Green Zone
केवलारी000
Green Zone
बनगांव 000
Green Zone
मदनपुर 000
Green Zone
शनादेई 000
Green Zone
कपरवाड़ी000
Green Zone
सारना 000
Green Zone
थुनिया उदना000
Green Zone
काराघाट000
Green Zone
गुरैया 000
Green Zone
लोनियामाह्000
Green Zone
पिंडरईकला000
Green Zone
माल्हनवाड़ा000
Green Zone
खापा कला 000
Green Zone
रोहना कला000
Green Zone
रोहनार्खुद 000
Green Zone
मानेगांव000
Green Zone
थावरीकला000
Green Zone
डांगावानी पिपरिया 000
Green Zone
बीजेपानी 000
Green Zone
जमुनिया 000
Green Zone
लखड़ाई जम्होडी000
Green Zone
रंगीनखापा 000
Green Zone
चन्हिया कला 000
Green Zone
धमनिया000
Green Zone
गोंदरा000
Green Zone
सांख 000
Green Zone
बम्हनी 000
Green Zone
भाजीपानी कलां000
Green Zone
सिहोरा000
Green Zone
रामगढी000
Green Zone
घाटपरासिया000
Green Zone
पिपरिया लालू000
Green Zone
पखडिया 000
Green Zone
उमरहर 000
Green Zone
कचरिया 000
Green Zone
खुटिया 000
Green Zone
शेला मोहगांव000
Green Zone
श्ूतेरा 000
Green Zone
खैरी भुताई000
Green Zone
Total000Total