•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
घटलिंगा000
Green Zone
खिरेटीमाल000
Green Zone
मुत्‍तौर202
Green Zone
धुंसावानी 000
Green Zone
झिरपा 202
Green Zone
मानकादेई 000
Green Zone
नागरी 000
Green Zone
माहुलझिर606
Green Zone
चोपना 000
Green Zone
चाखला 000
Green Zone
तामिया 33033
Green Zone
बागई 44044
Green Zone
अनहोनी 101
Green Zone
जमुनिया 000
Green Zone
लहगडुआ12012
Green Zone
बम्हनी 909
Green Zone
पाण्‍डुपिपरिया303
Green Zone
छिन्दी101
Green Zone
भौडियापानी101
Green Zone
लिंगा202
Green Zone
मानेगांव 000
Green Zone
चावल पानी 101
Green Zone
सिगोड़ी 000
Green Zone
डोब101
Green Zone
सावरवानी101
Green Zone
कुम्हड़ी000
Green Zone
कुर्सीढाना303
Green Zone
कारेआम रातेड़ 000
Green Zone
खुल्सान 707
Green Zone
जामुनडोगा10010
Green Zone
र्हरा कछार 000
Green Zone
बोदल कछार 000
Green Zone
जैतपुर202
Green Zone
खापासानी 101
Green Zone
लोटिया 000
Green Zone
चौराडोगरी 000
Green Zone
बिजोरीपठार000
Green Zone
धगड़यिा000
Green Zone
खापार्खुद 000
Green Zone
इटावा000
Green Zone
दौरियाखेडा303
Green Zone
बांकी 000
Green Zone
बन्धीबोदल कछार000
Green Zone
कपूरनाला 000
Green Zone
देलाखारी 101
Green Zone
हरकपुरा101
Green Zone
जोगीमुआर 000
Green Zone
साजकुही11011
Green Zone
बम्होरी र्खुद 606
Green Zone
बिजोरी606
Green Zone
सिधोली000
Green Zone
हिर्रीपठार000
Green Zone
मानका देवरी 000
Green Zone
Total1700170Total