•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
रणजीतगढ़101
Green Zone
वान्जाबयड़ा101
Green Zone
भीलखेडी303
Green Zone
वागदी 101
Green Zone
डेकाकुप्ड000
Green Zone
पहाड़वा 000
Green Zone
डाबड़ी 101
Green Zone
उबलड़404
Green Zone
देहदला24024
Green Zone
उम्दा 404
Green Zone
किलाजोबट 101
Green Zone
थापली 101
Green Zone
इन्दवन000
Green Zone
बिलासा000
Green Zone
देवलई 101
Green Zone
खुटाजा505
Green Zone
सिन्धी101
Green Zone
कनवाडा 000
Green Zone
उप्डारी 000
Green Zone
बड़ीहिरापुर 000
Green Zone
घोघसिया 202
Green Zone
नेहतड़ा101
Green Zone
कस्बा जोबट 85085
Green Zone
उमरी 000
Green Zone
बेटवासा 404
Green Zone
बलेडी303
Green Zone
बड़ी खट्टाली909
Green Zone
सालखेड़ा 000
Green Zone
जाली000
Green Zone
छोटी खट्टाली303
Green Zone
सेमलाया000
Green Zone
जामनी 404
Green Zone
बडागुडा000
Green Zone
सेवरिया 101
Green Zone
कोसदुना 202
Green Zone
चमार बेगडा303
Green Zone
बलदमुंग 101
Green Zone
कन्दा 12012
Green Zone
Total1780178Total