•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
बेजडा000
Green Zone
डाबड़ी000
Green Zone
उमरखड़ 000
Green Zone
देलवानी000
Green Zone
उमराली 909
Green Zone
बड़ीवनखड़000
Green Zone
फड्तला000
Green Zone
ककराना 000
Green Zone
खामट 000
Green Zone
मोराजी000
Green Zone
उन्हाला 000
Green Zone
छिनकी 000
Green Zone
मुप्ड़ला000
Green Zone
रोशिया 000
Green Zone
कुलवट 000
Green Zone
करजवानी 000
Green Zone
घोघलपुर 000
Green Zone
दरकली 202
Green Zone
कोसारिया000
Green Zone
बोड़गांव101
Green Zone
छकतला13013
Green Zone
पिपल्यावाट 000
Green Zone
तिखोला 000
Green Zone
कुण्‍डवाट000
Green Zone
कन्थारी 000
Green Zone
धोरट 000
Green Zone
भोरदीया202
Green Zone
लोढनी 000
Green Zone
अम्बाजा000
Green Zone
झण्‍डाना000
Green Zone
टेमला 000
Green Zone
बेसबानी000
Green Zone
गुलवट000
Green Zone
रातड़000
Green Zone
सागबारा 000
Green Zone
अचपई303
Green Zone
पानमहुड़ी 000
Green Zone
सिलोटा 101
Green Zone
चनोटा 000
Green Zone
कुकडीया000
Green Zone
बिछोली 101
Green Zone
चापरिया 000
Green Zone
बिलझरी 000
Green Zone
वालपुर 101
Green Zone
बयडीया (क.)000
Green Zone
बखतगढ 303
Green Zone
मथवाड़000
Green Zone
केल्दी की माल 000
Green Zone
छोटी वेगलगांव 000
Green Zone
वाकनेर000
Green Zone
सोण्‍डवा15015
Green Zone
सेमलानी 000
Green Zone
उमरठ 000
Green Zone
गेन्दा000
Green Zone
सोलिया000
Green Zone
चिखोड़ा000
Green Zone
छोटी गेन्द्भा000
Green Zone
बयड़ीया202
Green Zone
अठ्ठा000
Green Zone
बड़ी वेगलगांव000
Green Zone
आकड़ीया000
Green Zone
सकरजा 000
Green Zone
ओझड़.16016
Green Zone
खैरवाडा000
Green Zone
किलोड़ा000
Green Zone
मधुपल्लवी 000
Green Zone
कटवाड़000
Green Zone
बड़ीगेन्‍द्रा000
Green Zone
बड़दा101
Green Zone
सिरखड़ी बड़ी000
Green Zone
साकड़ी101
Green Zone
छोटी हथवी 000
Green Zone
बडी उतावली000
Green Zone
गुनेरी 000
Green Zone
Total71071Total