•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
इमलिया 101
Green Zone
कुलरिया 000
Green Zone
सोड़ा 000
Green Zone
र्सोंता000
Green Zone
सलेतरा 000
Green Zone
क्रबडुवा 000
Green Zone
बेंरछ 000
Green Zone
सालद्भेन-ए 000
Green Zone
बीसलपुर000
Green Zone
लहारहवेली 000
Green Zone
सेंथरी303
Green Zone
गद्भेदन000
Green Zone
पुरादाबोह000
Green Zone
बागपुरा 000
Green Zone
जद्भेरी 000
Green Zone
राखरा 000
Green Zone
रामनेर 21021
Green Zone
धौड000
Green Zone
नद्भेगुंवा 000
Green Zone
आंसुली 000
Green Zone
बरका 101
Green Zone
चांदनी000
Green Zone
बराना 101
Green Zone
स्द्भुनारी000
Green Zone
तालगांव 000
Green Zone
मेथानापहुंज 303
Green Zone
क्रसगपुरा000
Green Zone
बड़ेरासोपान 303
Green Zone
मुस्तरा 101
Green Zone
धनोटी000
Green Zone
सोहन 404
Green Zone
मेथानापाली101
Green Zone
भलका202
Green Zone
श्टिारी 101
Green Zone
श्राड्डली 909
Green Zone
असटोट 000
Green Zone
उड़ीना 000
Green Zone
पिपरूआकला000
Green Zone
बिछोंन्दना 11011
Green Zone
खिरियाआलम 000
Green Zone
बिल्हेटी 000
Green Zone
सरसई 202
Green Zone
खिरिर्याैंजुल्ला 000
Green Zone
तेंतना000
Green Zone
स्यद्भेरा 000
Green Zone
सालद्भेन-बी 000
Green Zone
तिघराकला000
Green Zone
उढ़ी404
Green Zone
पंडोखर 000
Green Zone
कुतोली 202
Green Zone
सदका000
Green Zone
दलपतपुर 15015
Green Zone
महादुआ101
Green Zone
धर्मपुरा101
Green Zone
ततारपुर 303
Green Zone
पिछोरा 000
Green Zone
अहरोनी 000
Green Zone
पद्भेरसा000
Green Zone
टोरी 000
Green Zone
चंदरोल 404
Green Zone
अजीतपुरा 000
Green Zone
पियावल 101
Green Zone
धनपीपरी 000
Green Zone
माधोपुरा000
Green Zone
कमलापुरी 000
Green Zone
खिरियासाहब101
Green Zone
तेदोत000
Green Zone
बरचद्भेली 13013
Green Zone
Total1090109Total