•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
बुढ़ाडोंगर202
Green Zone
बडोखरा000
Green Zone
बीजरी 000
Green Zone
एजवारा 606
Green Zone
अम्हारा000
Green Zone
अगरा000
Green Zone
झण्डी404
Green Zone
बामौर 101
Green Zone
मथना 000
Green Zone
डगपीपरी 000
Green Zone
टीलाकलां 000
Green Zone
श्रीपरचक्क000
Green Zone
मैघोनाबड़ा000
Green Zone
विनेका 202
Green Zone
अलावदी 101
Green Zone
बरखेड़ार्खुद 000
Green Zone
झूलना 000
Green Zone
अकाझिरी 909
Green Zone
सेसई 000
Green Zone
पीरौंठ101
Green Zone
बिजरौनी24024
Green Zone
धंधेरा 404
Green Zone
मुढेरी000
Green Zone
तरावली101
Green Zone
खजूरी707
Green Zone
खतौरा 000
Green Zone
बरौदिया 000
Green Zone
मड़वासा000
Green Zone
धामनटूक000
Green Zone
टामकी000
Green Zone
सढ़बूड़ 000
Green Zone
बेदमऊ 101
Green Zone
सजाई 909
Green Zone
लालपुर 000
Green Zone
ठाटी 101
Green Zone
ढकरौरा101
Green Zone
विजयपुरा202
Green Zone
चंदौरिया 000
Green Zone
सुनाज 000
Green Zone
कुसुवन 202
Green Zone
कुटवारा 000
Green Zone
स्क्राघारई 000
Green Zone
पगारा 000
Green Zone
रामपुरी000
Green Zone
सुमैला202
Green Zone
बामौरकलां000
Green Zone
माडा000
Green Zone
तिलातिली 505
Green Zone
रिजोदी 202
Green Zone
बारौद 101
Green Zone
बांहगा 000
Green Zone
रिन्हाय000
Green Zone
इचौनिया 000
Green Zone
बारई303
Green Zone
खरेह 15015
Green Zone
बामौरखुर्द202
Green Zone
सालौन000
Green Zone
रामगढ़505
Green Zone
चितारा 101
Green Zone
रन्नाौद 000
Green Zone
इन्दार 000
Green Zone
अकोदा 101
Green Zone
मांगरौल 000
Green Zone
अटलपुर 000
Green Zone
गिन्दौरा 000
Green Zone
देहरदागणेश 000
Green Zone
Total1150115Total