•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
मुंगावली000
Green Zone
सिरसौना000
Green Zone
सेमरा 101
Green Zone
मछावली 101
Green Zone
दावरदेही 000
Green Zone
आंड़र000
Green Zone
बरोदी 000
Green Zone
खैराघाट101
Green Zone
टीला 101
Green Zone
बड़ोैरा505
Green Zone
घसारही 000
Green Zone
अमोलाकेशर 000
Green Zone
बघरासाजौर 101
Green Zone
चौका000
Green Zone
चन्दावरा 101
Green Zone
अवास000
Green Zone
टोडापिछोर000
Green Zone
कूड़101
Green Zone
डामरौनर्खुद 000
Green Zone
डुमघना 000
Green Zone
खिरिया पुनावली101
Green Zone
रहगवा 202
Green Zone
सिरसौद000
Green Zone
कालीपहाड़ी000
Green Zone
दिदावली000
Green Zone
कारौठा 000
Green Zone
कुम्हरौआ101
Green Zone
उकायला000
Green Zone
लंगूरी 000
Green Zone
छितीपुर 000
Green Zone
बांसगढ़303
Green Zone
डामरौनकलां 303
Green Zone
सलैयाकरैरा404
Green Zone
आमोलपठा44044
Green Zone
नारही000
Green Zone
बगेधरीअव्‌वल101
Green Zone
मामोनीर्खुद 000
Green Zone
बहादुरपुर 000
Green Zone
टोड़ाकरैरा000
Green Zone
लालपुर000
Green Zone
दबराकरैरा505
Green Zone
राजगढ़ 101
Green Zone
अलगी 000
Green Zone
बैसोराकलां 404
Green Zone
निचरौली 101
Green Zone
चिन्नाौद13013
Green Zone
सिल्लारपुर101
Green Zone
र्कुरौल 000
Green Zone
ठांड 000
Green Zone
छिरारी 000
Green Zone
सलैयाडामरोन 000
Green Zone
कुचलौन 000
Green Zone
बनगवां000
Green Zone
सेहरया 000
Green Zone
दुमदुमा101
Green Zone
खैराई 000
Green Zone
मामोनीकला000
Green Zone
जुझाई 000
Green Zone
दबरादिनारा 000
Green Zone
दिनारा 44044
Green Zone
थनरा404
Green Zone
सिलानगर 000
Green Zone
पारागढ़ 000
Green Zone
कडौरालोधी 000
Green Zone
बम्हारी 000
Green Zone
उड़वाहा 000
Green Zone
Total1450145Total