•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
खडोय000
Green Zone
गढोईया 000
Green Zone
तिजारपुर202
Green Zone
पायगा000
Green Zone
नागुली 000
Green Zone
खोड303
Green Zone
विजयपुर 000
Green Zone
गुरूकुदवाया000
Green Zone
केमखेडा000
Green Zone
देवरीर्खुद 202
Green Zone
पिपरो 000
Green Zone
गणेशखेड़ा101
Green Zone
कुम्हरौआ000
Green Zone
मऊकुड़च्छा000
Green Zone
श्डोरा000
Green Zone
नावली000
Green Zone
पडोरा000
Green Zone
ह्पेपुर 000
Green Zone
दरगवा000
Green Zone
बरेला 000
Green Zone
वीरा000
Green Zone
बामोरडामरोन 000
Green Zone
शैती 000
Green Zone
बिलरई000
Green Zone
आसपुर 000
Green Zone
दवियागोविन्द 000
Green Zone
ढ़ला303
Green Zone
बमेरा 000
Green Zone
गोचोनी000
Green Zone
चन्दावनी 000
Green Zone
ऊमरीकला 25025
Green Zone
चौमुहा000
Green Zone
देवगढ़000
Green Zone
जराय202
Green Zone
बदरवास000
Green Zone
माचमोर404
Green Zone
बूढौनकरैरा 000
Green Zone
बक्सनपुर404
Green Zone
दुल्हई202
Green Zone
नदना000
Green Zone
वाचरोन000
Green Zone
सेमरी000
Green Zone
आगरा000
Green Zone
शेरगढ़ 000
Green Zone
तिघारी000
Green Zone
छिरवाहा000
Green Zone
पटसेरा000
Green Zone
बदरखा 000
Green Zone
केडर000
Green Zone
बिरोली 000
Green Zone
महोबाडामरोन 101
Green Zone
बमना000
Green Zone
भयावन000
Green Zone
नयाखेडा000
Green Zone
मलावनी 101
Green Zone
लश्ेड़ा 000
Green Zone
खैरवास000
Green Zone
chinodi000
Green Zone
ऊमरीर्खुद101
Green Zone
बडेरा 000
Green Zone
नांद000
Green Zone
ककरौआठुनी101
Green Zone
हिम्मतपुर 000
Green Zone
मनपुरा909
Green Zone
मुहार000
Green Zone
पारेशवर000
Green Zone
धौर्रा101
Green Zone
श्वरहार000
Green Zone
सुजावनी 202
Green Zone
कछौआ000
Green Zone
भरतपुर इमलिया000
Green Zone
पिपारा 000
Green Zone
भगवां000
Green Zone
सलैया 000
Green Zone
करारखेड़ा 000
Green Zone
Total64064Total