•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
बनेह 202
Green Zone
बाबडीखेडा 101
Green Zone
विठ्ठलपुर 808
Green Zone
खेजराबाबा303
Green Zone
कुड़का303
Green Zone
भूराखेडी 000
Green Zone
अकोदा 505
Green Zone
भोरा 000
Green Zone
सिमरोद 000
Green Zone
सोनखरा 000
Green Zone
डोगरपुर 000
Green Zone
हमीरपुर 505
Green Zone
श्डिरा 909
Green Zone
लालोनी 909
Green Zone
लोडेरा 000
Green Zone
बीलखेडा 000
Green Zone
बागेंरी 10010
Green Zone
गढला उजारी 12012
Green Zone
किशनपुरा 000
Green Zone
सामरसिंगा000
Green Zone
पंराठ 202
Green Zone
ऐन्द्वाडा202
Green Zone
मुहाल कालोनी 000
Green Zone
जोहरी404
Green Zone
परवाह 101
Green Zone
विश्वनगर 11011
Green Zone
रामनगर 404
Green Zone
बिसोनिया 000
Green Zone
मुरादपुर 202
Green Zone
कलोरा 000
Green Zone
कासंल 000
Green Zone
कपासी 000
Green Zone
डिगडोली 000
Green Zone
फतेहगढ 29029
Green Zone
खड़गपुर 202
Green Zone
चुरेला 000
Green Zone
ग्वारखेडा 000
Green Zone
उकावद कलाँ 202
Green Zone
वर्घा101
Green Zone
बेरखेडी 707
Green Zone
काबर बमोरी 202
Green Zone
धाननखेडी 202
Green Zone
धनोरिया 000
Green Zone
पाडोन 000
Green Zone
पाटन 101
Green Zone
चकलोडा 000
Green Zone
कुशेपुर 404
Green Zone
झागर 404
Green Zone
शेखपुर 29029
Green Zone
सिलावटी कपासी 101
Green Zone
विशनवाडा 000
Green Zone
पाठी000
Green Zone
बरोदिया 505
Green Zone
कोहन 404
Green Zone
कोतर 303
Green Zone
पाचोरा 303
Green Zone
डुमावन 505
Green Zone
टीली 000
Green Zone
डेहरा 000
Green Zone
देहरी 000
Green Zone
गोलाखेडी 000
Green Zone
अमरोद 606
Green Zone
मगरोडा 101
Green Zone
सुहाया 000
Green Zone
बरवन 101
Green Zone
ख्यावदा000
Green Zone
दोहरदा 35035
Green Zone
बमोरी10010
Green Zone
डोगरी000
Green Zone
रामपुर10010
Green Zone
सिलावटी रामपुर 101
Green Zone
अजरोडा 101
Green Zone
नर्वदा 000
Green Zone
छिकारी 101
Green Zone
मूडरा हनुमान 202
Green Zone
रत्नगिर 707
Green Zone
खडेला404
Green Zone
मोहनपुर खुर्द 000
Green Zone
साबरामोदी000
Green Zone
सूजाखेडी 13013
Green Zone
Total2890289Total