•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
देहरी 000
Green Zone
मोहम्मदपुर000
Green Zone
बडागाँव000
Green Zone
फतेहपुर101
Green Zone
बरखेडाकला000
Green Zone
कडैयाखुद101
Green Zone
खातोली000
Green Zone
मानकचोक202
Green Zone
कैकडयाकलां000
Green Zone
जलालपुरा000
Green Zone
पीपल्याकलां101
Green Zone
पखरियापुरा 101
Green Zone
सानई101
Green Zone
सोनाहेडा 000
Green Zone
नलखेडा000
Green Zone
कैकडीवीरान000
Green Zone
पैंची202
Green Zone
तलावडाम.सानई000
Green Zone
अजगरा10010
Green Zone
भमावद 404
Green Zone
वटावदा 505
Green Zone
मदागनमाफी101
Green Zone
झिरी000
Green Zone
कोलूखेडी 000
Green Zone
टटूजखेडी000
Green Zone
कैकडयाखुर्द101
Green Zone
कीताखेड़ी101
Green Zone
रमडी101
Green Zone
आमखेडा000
Green Zone
कानाखेडी101
Green Zone
महेशपुरा101
Green Zone
कुडाल्या000
Green Zone
पीपल्या न-सींगनपुर000
Green Zone
टगरयाकला101
Green Zone
परवरिया000
Green Zone
टोडी 000
Green Zone
देदला202
Green Zone
सोलई000
Green Zone
पीपलहेडा डांग000
Green Zone
अरन्या101
Green Zone
विरयाई 000
Green Zone
गेंहुखेड़ी000
Green Zone
कुसुमपुरा000
Green Zone
झीकनी101
Green Zone
जमोनियाजागीर000
Green Zone
झूकरा 000
Green Zone
खेडीकला000
Green Zone
रामनगर उर्फ़ लोधा पूरा000
Green Zone
तलाबडा न.आम्व्हे101
Green Zone
बरखेडीमाफी202
Green Zone
लखनवास000
Green Zone
कनकनहेरू 101
Green Zone
झारेडा000
Green Zone
ऊपरीचक303
Green Zone
आमासेर000
Green Zone
कालापीपल000
Green Zone
कोलुआ101
Green Zone
घाटाखेड़ी303
Green Zone
बांसाहेडाकलां000
Green Zone
खटकिया 000
Green Zone
खेजरा रामा101
Green Zone
तेलीगाँव 303
Green Zone
गुलवाडा000
Green Zone
डाबरिया101
Green Zone
बोरकाखेडा000
Green Zone
खेजरा कलाँ 000
Green Zone
बीजनीपुरा000
Green Zone
वापचा लहरिया101
Green Zone
रतोधना000
Green Zone
आँकखेडी202
Green Zone
चितोडा 101
Green Zone
जटेरी 101
Green Zone
नेत्याखेडी101
Green Zone
खानपुरा000
Green Zone
जयसिह पुरा 404
Green Zone
मुहासाकलां000
Green Zone
मेरियाखेडीखुर्द000
Green Zone
मोहनपुर202
Green Zone
कोटरा101
Green Zone
मृगवास606
Green Zone
गोल्याहेडा 101
Green Zone
ऊमरथाना202
Green Zone
खजूरिया000
Green Zone
वापचा विक्रम 000
Green Zone
आमल्या202
Green Zone
तुलसीखेडी000
Green Zone
लहरचा 505
Green Zone
बकान्या000
Green Zone
अल्लीखेडी000
Green Zone
बहूखेडी000
Green Zone
भेंसुआ202
Green Zone
ईटखेडीखुर्द000
Green Zone
खेजडाकलारानी303
Green Zone
बडौद101
Green Zone
खेड़ीकलां 000
Green Zone
नारायनपुरा 000
Green Zone
सींगनपुर303
Green Zone
मांगरोन101
Green Zone
कुदारा000
Green Zone
पीपल्यामोती101
Green Zone
बरखेडार्खुद303
Green Zone
पटोंदी 202
Green Zone
मरयाखेड़ी कलाँ202
Green Zone
कोन्याकला101
Green Zone
भूमला खेडी000
Green Zone
रोडाखेडी101
Green Zone
Total1040104Total