•    
ग्राम पंचायत वार - आपके पंचायत की स्थिति जानें


ग्राम पंचायतकुल संक्रमित व्यक्तिकुल (+) पोजटिव व्यक्तिकुल (-) निगेटिव व्यक्तिआपकी ग्राम पंचायत किस ज़ोन में है
खरीला 909
Green Zone
मौनेकाखेरा 202
Green Zone
डारगुवाखालसा 000
Green Zone
दुर्गानगर 101
Green Zone
रमपुरा 202
Green Zone
खजरार 000
Green Zone
कछियाखेरा 000
Green Zone
हटा 000
Green Zone
कुडीला 11011
Green Zone
दूवदेई 000
Green Zone
सिजोरा 101
Green Zone
देवपुर 000
Green Zone
बुदौरा 909
Green Zone
श्यामपुरा 202
Green Zone
डुम्बार 15015
Green Zone
श्ेलसी19019
Green Zone
लुर्हरा 000
Green Zone
बनैरा101
Green Zone
देवीनगर000
Green Zone
र्ुंटेरचक्र -२ 505
Green Zone
देरी303
Green Zone
चौवारा 101
Green Zone
बड़ाघाट606
Green Zone
लडवारी खास 202
Green Zone
पटोरी जागीर000
Green Zone
कैलपुरा404
Green Zone
सरकनपुरखास 101
Green Zone
वृषशनपुरा000
Green Zone
तालमऊ000
Green Zone
हीरापुर खास 000
Green Zone
वनपुराबुजुर्ग 000
Green Zone
देवरदा 101
Green Zone
पचेरखास 202
Green Zone
सुजानपुरा खास 000
Green Zone
खरौ 101
Green Zone
बडेरा 000
Green Zone
भिलौनी000
Green Zone
गुना 404
Green Zone
धनेरा 000
Green Zone
पिपरा 101
Green Zone
गुखरईखास606
Green Zone
पिपरा बिलारी000
Green Zone
इमलिया202
Green Zone
मातोलखास 505
Green Zone
कोटरा 101
Green Zone
गनेशपुरा 202
Green Zone
पथरगुवां 101
Green Zone
मनपसार 22022
Green Zone
सरकरखालसा 202
Green Zone
नारायणपुर 000
Green Zone
चंदेरी खास000
Green Zone
करमासनहटा606
Green Zone
चंद्भपुरा 202
Green Zone
फरकापठराई707
Green Zone
र्ुंटेरचक्र &1202
Green Zone
खेरा 505
Green Zone
गोरा 000
Green Zone
इमलाना 202
Green Zone
धरमपुरा 101
Green Zone
भानपुरा000
Green Zone
मलगुवां 202
Green Zone
बनयानी 000
Green Zone
जटेरा 17017
Green Zone
कन्नपुर606
Green Zone
दोह 000
Green Zone
लखेरी 10010
Green Zone
खोडेरा000
Green Zone
वैसाखास303
Green Zone
लमेरा 000
Green Zone
राजनगर 303
Green Zone
मजगुवां 505
Green Zone
एरौरा000
Green Zone
टीला 000
Green Zone
छिदारी 303
Green Zone
अहार 000
Green Zone
जिनागढ़101
Green Zone
सूरजपुर खास 000
Green Zone
बरमे000
Green Zone
डूडाखेरा000
Green Zone
हीरापुर नजदीक सरकनपुर000
Green Zone
Total2190219Total